คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 670.76 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 783.92 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 722.76 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.34 MB