ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2564
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โดมอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..