ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนิตยา กาฬสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5