กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนิตยา กาฬสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกิ่งรัก เยาวภักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1