ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์

(ข้อมูล   ณ  วันที่  10 มิถุนายน 2564 )
       
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน รวม
ชาย หญิง
อนุบาล  2 12 9 21
อนุบาล  3 12 6 18
รวม 24 15 39
ประถมศึกษาปีที่ 1 16 8 24
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 12 24
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 5 11
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 8 15
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 11 20
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 6 15
รวม 59 50 109
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 65 148