ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์
(ข้อมูล   ณ  วันที่  10 พฤศจิกายน 2564 )
       

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล  2 12 7 19
อนุบาล  3 12 5 17
รวม 24 12 36
ประถมศึกษาปีที่ 1 16 6 22
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 13 25
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 5 11
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 14
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 12 21
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 6 16
รวม 60 49 109
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 61 145