กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัชนีกร จาริยะมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพิชชานันท์ คำภีระ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2