วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน