คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชชา วงค์แก้ว
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6