คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ อ่อนแย้ม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางประชุมพร ยิ้มใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี สุรวุฒิ โกสินทรานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์สุชิน สุท̣ธจิต̣โต
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ ครั่นคร้าม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก กิ่งก้าน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเถาว์ วงษ์แก้วฟ้า
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนีกร จาริยะมา
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา