ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทัศนัย น้อยภา
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ