กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกิ่งรัก เยาวภักดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายทัศนัย น้อยภา
ครูอัตราจ้าง