ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนนิกรราษฏร์บำรุงวิทย์  จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 โดยนายชม  ชาตินนท์ นายอำเภอหนองเสือเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งโดย มอบให้นายเฉลี่ยว  ทยานศิลป์ ศึกษาธิการอำเภอและนายสุพรรณ  ปลัดอำเภอ เป็นผู้ทำพิธีเปิดใช้เชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาล ตำบลบึงบอน 2 (วัดบึงบอน) สถานที่เรียนใช้ศาลาการเปรียญของวัดบึงบอน

          พ.ศ. 2458 เดือนมิถุนายน ได้ปลูกสร้างโรงเรียนแบบ ป.๑ ก กว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร  ยกพื้น 2 เมตร  หลังคากระเบื้องปลูกในที่ดินของวัด สิ้นค่าก่อสร้าง 1,800 บาท เป็นเงินงบประมาณ 1,000 บาท เงินบริจาค 800 บาท โดยนายอำเภอ หนองเสือ ขุนนิกร พัวไพโรจน์ และครูใหญ่ นายเชื้อ  ม่วงเจ็ก ประสานงานขอเปลี่ยนชื่อ เป็น โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ โดยนายฟู  สถานนท์  ศึกษาธิการหนองเสือผู้มาตรวจรับ และเปิดป้ายชื่อโรงเรียนใน เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2458