คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวกันต์กมล สุวภาพภัทรพร
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวกมลวรรณ ปลอดโปร่ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2