ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวโกศล อยู่ภักดี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกานดา บัวประดิษฐ์
ครู คศ.1