กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวโกศล อยู่ภักดี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกานดา บัวประดิษฐ์
ครู คศ.1