พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3.พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

5.จัดหา พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

6.สร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

7.ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กร มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา