กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวมลกาญจน์ มาตแม้น

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวโกศล อยู่ภักดี
ครูอัตราจ้าง