ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกานดา บัวประดิษฐ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวโกศล อยู่ภักดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1