กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกานดา บัวประดิษฐ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวโกศล อยู่ภักดี
ครูอัตราจ้าง