กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพิสิษฐ์ หมายชัย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกิ่งรัก เยาวภักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายธนพล จันทร์ศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอำไพพร จริตรัมย์
ครูผู้ช่วย