กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางประภาวรินทร์ มุ่นเชย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศิริพร ขำวิไล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวกิ่งรัก เยาวภักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1