ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางประภาวรินทร์ มุ่นเชย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศิริพร ขำวิไล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6