กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอำไพพร จริตรัมย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพิสิษฐ์ หมายชัย
ครูผู้ช่วย

นายธนพล จันทร์ศรี
ครูผู้ช่วย