ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
ข้อมูลนักเรียน10พ.ย.64-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.33 KB 38216
ตารางเรียน เทอม2/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.1 KB 98703
รายงานการใช้สื่อการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 642.26 KB 98699
ข้อมูลนักเรียน10พ.ย.64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.32 KB 100490
รายงานการสอน64 100556
ตารางสอนเทอม 1/2564 100561
แบบสรุปโครงการ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 734 KB 100590
โปรแกรม ปพ. ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.74 MB 102947
รายงานการสอน 102945
ข้อมูลนักเรียนปี64-1กันยายน2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.21 KB 105933
ตัวชี้วัดการเรีนนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิด 122965
ทะเบียนสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 56.95 KB 122966
SAR63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 123444
รายงาน RT 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 123441
ข้อมูลนักเรียนปี64-17มิถุนายน64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.02 KB 123375
หลักสูตรสถานศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 123132
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 24.61 KB 123415
รายชื่อนักเรียน2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.27 KB 123407
งานบุคคล
คู่มือการอบรมวัดและประเมินผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1014.72 KB 102943
แบบฟอร์มPA RAR Archive ขนาดไฟล์ 394.42 KB 102938
คู่มืองานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.76 KB 123294
คู่มือครู2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.1 KB 123326
คู่มือการอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 123357
ฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 84.86 KB 123395
งานงบประมาณ
แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 23.14 KB 123394
แผนปฏิบัติการ2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 123148
งานบริหารทั่วไป
แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 41013
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ 100489
แผนเผชิญเหตุโควิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 123539
คู่มือบริหารงานงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.76 KB 123259
คู่มือบริหารความเสี่ยง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 123439
คู่มือนักเรียน2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.11 KB 123484