ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
ตารางสอนปีการศึกษา 1-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 22877
ตารางเรียน ปีการศึกษา 1-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.19 KB 22883
ข้อมูลนักเรียน10พ.ย.64-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.33 KB 61459
ตารางเรียน เทอม2/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.1 KB 121949
รายงานการใช้สื่อการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 642.26 KB 121942
ข้อมูลนักเรียน10พ.ย.64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.32 KB 123732
รายงานการสอน64 123800
ตารางสอนเทอม 1/2564 123814
แบบสรุปโครงการ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 734 KB 123840
โปรแกรม ปพ. ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.74 MB 126197
รายงานการสอน 126192
ข้อมูลนักเรียนปี64-1กันยายน2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.21 KB 129174
ตัวชี้วัดการเรีนนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิด 146215
ทะเบียนสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 56.95 KB 146207
SAR63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 146693
รายงาน RT 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 146684
ข้อมูลนักเรียนปี64-17มิถุนายน64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.02 KB 146619
หลักสูตรสถานศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 146377
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 24.61 KB 146659
รายชื่อนักเรียน2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.27 KB 146648
งานบุคคล
คู่มือการอบรมวัดและประเมินผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1014.72 KB 126184
แบบฟอร์มPA RAR Archive ขนาดไฟล์ 394.42 KB 126186
คู่มืองานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 648.02 KB 146543
คู่มือครู2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.1 KB 146573
คู่มือการอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 146604
ฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 84.86 KB 146648
งานงบประมาณ
แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 23.14 KB 146635
แผนปฏิบัติการ2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 146390
งานบริหารทั่วไป
แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 64260
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ 123731
แผนเผชิญเหตุโควิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 146787
คู่มือบริหารงานงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.76 KB 146501
คู่มือบริหารความเสี่ยง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 146687
คู่มือนักเรียน2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.11 KB 146732