ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
ตารางสอนปีการศึกษา 1-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 22875
ตารางเรียน ปีการศึกษา 1-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.19 KB 22874
ข้อมูลนักเรียน10พ.ย.64-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.33 KB 61458
ตารางเรียน เทอม2/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.1 KB 121948
รายงานการใช้สื่อการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 642.26 KB 121941
ข้อมูลนักเรียน10พ.ย.64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.32 KB 123731
รายงานการสอน64 123797
ตารางสอนเทอม 1/2564 123807
แบบสรุปโครงการ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 734 KB 123830
โปรแกรม ปพ. ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.74 MB 126189
รายงานการสอน 126185
ข้อมูลนักเรียนปี64-1กันยายน2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.21 KB 129173
ตัวชี้วัดการเรีนนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิด 146205
ทะเบียนสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 56.95 KB 146206
SAR63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 146686
รายงาน RT 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 146683
ข้อมูลนักเรียนปี64-17มิถุนายน64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.02 KB 146618
หลักสูตรสถานศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 146376
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 24.61 KB 146656
รายชื่อนักเรียน2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.27 KB 146647
งานบุคคล
คู่มือการอบรมวัดและประเมินผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1014.72 KB 126183
แบบฟอร์มPA RAR Archive ขนาดไฟล์ 394.42 KB 126179
คู่มืองานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.76 KB 146536
คู่มือครู2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.1 KB 146566
คู่มือการอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 146597
ฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 84.86 KB 146641
งานงบประมาณ
แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 23.14 KB 146634
แผนปฏิบัติการ2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 146389
งานบริหารทั่วไป
แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 64253
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ 123729
แผนเผชิญเหตุโควิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 146780
คู่มือบริหารงานงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.76 KB 146500
คู่มือบริหารความเสี่ยง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 146679
คู่มือนักเรียน2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.11 KB 146724