ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
ตารางเรียน เทอม2/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.1 KB 706
รายงานการใช้สื่อการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 642.26 KB 705
ข้อมูลนักเรียน10พ.ย.64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.32 KB 2491
รายงานการสอน64 2561
ตารางสอนเทอม 1/2564 2561
แบบสรุปโครงการ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 734 KB 2598
โปรแกรม ปพ. ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.74 MB 4954
รายงานการสอน 4951
ข้อมูลนักเรียนปี64-1กันยายน2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.21 KB 7940
ตัวชี้วัดการเรีนนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิด 24970
ทะเบียนสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 56.95 KB 24973
SAR63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 25448
รายงาน RT 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 25447
ข้อมูลนักเรียนปี64-17มิถุนายน64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.02 KB 25381
หลักสูตรสถานศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 25123
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 24.61 KB 25420
รายชื่อนักเรียน2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.27 KB 25415
งานบุคคล
คู่มือการอบรมวัดและประเมินผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1014.72 KB 4951
แบบฟอร์มPA RAR Archive ขนาดไฟล์ 394.42 KB 4946
คู่มืองานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.76 KB 25300
คู่มือครู2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.1 KB 25334
คู่มือการอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 25364
ฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 84.86 KB 25399
งานงบประมาณ
แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 23.14 KB 25401
แผนปฏิบัติการ2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 25139
งานบริหารทั่วไป
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ 2491
แผนเผชิญเหตุโควิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 25545
คู่มือบริหารงานงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.76 KB 25265
คู่มือบริหารความเสี่ยง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 25448
คู่มือนักเรียน2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.11 KB 25491